Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

La Rambla s.r.o.

IČ: 01454315, DIČ: CZ01454315

so sídlom Pode Dvory 2914, PSČ 323 00 Plzeň, Česká republika

 (Ďalej "predávajúci")

Tieto obchodné podmienky (ďalej tiež "OP") bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.), Inak občianskym zákonníkom.

 

Vymedzenie pojmov

Predávajúcim je pre účely týchto OP obchodná spoločnosť La Rambla s.r.o., IČO: 01454315. Predávajúci pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej bežnej podnikateľskej činnosti.

Kupujúcim je pre účely týchto OP každý zákazník Predávajúceho, ktorý záväzne objedná dodanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho umiestneného na internetovej adrese outdoormarket.sk (ďalej tiež "E-shop").

Spotrebiteľom je pre účely týchto OP Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľskú zmluvou sa pre účely týchto OP považuje každá kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom uzavretá v E-shope Predávajúceho.

 

Oznámenie pred uzavretím zmluvy

Predávajúci oznamuje týmto v zmysle § 1843 v spojení s § 1820 zákona č. 89/2012 Zb., V platnom znení, že:

1) náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíši od základnej sadzby (tj. Podľa podmienok poskytovateľa Vašich telefónnych či internetových služieb)

2) požaduje úhradu celej kúpnej ceny pred dodaním tovaru kupujúcemu a v prípade platby prevodom na účet Predávajúceho pred odoslaním tovaru kupujúcemu, iné zálohy Predávajúci nepožaduje,

3) neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie,

4) neuzatvára zmluvy na dobu neurčitú,

5) v prípade, že kupujúcim uzatvára kúpnu zmluvu dištančným spôsobom v zmysle § 1820 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., v platnom znení, a súčasne ako spotrebiteľ v zmysle § 419 zákona č. 89/2012 Zb., v platnom znení, má právo od zmluvy odstúpiť (nie je nižšie uvedené inak) v lehote štrnástich dní, ktorá beží, ak ide o

 1. a) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,
 2. b) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
 3. c) zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru, pričom predávajúci takéto zmluvy neuzatvára;

Toto odstúpenie musí spotrebiteľ, zaslať na adresu sídla Predávajúceho. Neoddeliteľnou prílohou týchto OP je vzorový formulár odstúpenie od zmluvy.

Právo dodávateľa na odstoupení od zmluvy:


Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba do okamihu odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výrazné změny ceny zboží. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

 

 1. a) o poskytovaní služieb, ktoré predávajúci splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 2. b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. c) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
 4. d) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 5. e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
 6. f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
 7. g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 8. h) o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 9. i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
 10. j) o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
 11. k) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo
 12. l) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

 

5) V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Spotrebiteľ má ďalej povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie už začalo.

6) Všetky spory medzi predávajúcim a kupujúcim budú s konečnou platnosťou riešené všeobecnými súdmi. Predávajúci sa zaväzuje prednostne usilovať o mimosúdne vyriešenie sporu s kupujúcim, pokiaľ ho kupujúci neodmietne. Mimosúdne riešenie sporu prebieha osobným rokovaniam medzi kupujúcim a predávajúcim, alebo písomne, a to podľa voľby kupujúceho. Tento postup nie je mediáciou podľa zákona č. 202/2012 Zb. O mediácii, v platnom znení ani arbitrážou podľa zákona č. 216/1994 Zb. O rozhodcovským a výkone rozhodcovských nálezov, v platnom znení a nevylučuje ani neobmedzuje oprávnenie každej zo zmluvných strán obrátiť sa s uplatnením svojich nárokov na súd.

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

 

Rokovania o uzavretí zmluvy

 

 1. Kupujúci činí záväznú objednávku tovaru prezentovaného Predávajúcim na internetovej adrese E-shope formou vyplnení a odoslaní elektronického formulára umiestneného na internetovej stránke E-shope. Súčasťou objednávky je aj vyhlásenie Kupujúceho o akceptácii týchto OP, ktoré sú v plnom znení dostupné na internetových stránkach E-shope. Bez potvrdenia akceptácie týchto OP je objednávka Kupujúceho neplatná.
 2. Kupujúci akceptáciou týchto OP berie na vedomie, že prejav vôle Predávajúceho spočívajúci v uverejnenie sortimentu tovaru Predávajúceho na internetovej adrese E-shopu vrátane uverejnenie ceny tovaru je záväznou ponukou v zmysle § 1732 Občianskeho zákonníka urobenú s výhradou vyčerpania zásob alebo straty Predávajúceho schopnosti plniť vo zmysle § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka.
 3. Doručením platnej objednávky Predávajúcemu je kúpna zmluva uzatvorená. O doručenie objednávky bude Kupujúci bez zbytočného odkladu upovedomený prostredníctvom e-mailu zaslaného Predávajúcim na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v objednávke.
 4. V prípade vyčerpania zásob objednaného tovaru alebo v prípade straty Predávajúceho schopnosť plniť dodávku objednaný tovar je predávajúci oprávnený odmietnu akceptovať doručenú objednávku, vyrozumie ak bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti Kupujúceho. Žiadne zo zmluvných strán v takom prípade nevzniká právo na plnenie voči druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany dojednávajú túto podmienku ako rozväzovaciu a kúpna zmluva v takom prípade bez ďalšieho zaniká.

Dodanie tovaru

 1. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar Kupujúcemu v dodacej lehote, ktorá je závislá na Kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru. Dodacie podmienky sú bližšie špecifikované v dodacích podmienkach, ktoré sú dostupné na internetových stránkach E-shope v sekcii Všetko o nákupe. Odoslaním objednávky Kupujúci tieto dodacie podmienky bez výhrad akceptuje.
 2. Na účely týchto OP sa tovar považuje za dodaný:
 3. a) Prevzatím tovaru Kupujúcim v prevádzke Predávajúceho,
 4. b) Odovzdaním tovaru Kupujúcemu na adrese určenej Kupujúcim, ak zabezpečuje dopravu predávajúci pre Kupujúceho na náklady Kupujúceho,
 5. c) Odovzdaním tovaru k doprave, ak zabezpečuje dopravu Kupujúci na vlastné náklady prostredníctvom tretej osoby, ktorú si sám zvolil.
 6. Náklady na dopravu znáša Kupujúci, ak nebolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté v individuálnom prípade inak, najmä pri odbere väčšieho množstva tovaru alebo tovaru väčšie hodnoty.
 7. Predávajúci nenesie zodpovednosť a nie je v omeškaní s dodaním tovaru v dôsledku a po dobu pôsobenia vyššej moci. Za vyššiu moc sa pre účely týchto OP považujú najmä, nie však výhradne, živelnej katastrofy, štrajky, dopravné a letecké nehody.
 8. Nebezpečenstvo škody na tovare predchádza z Predávajúceho na Kupujúceho dodaním tovaru. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho dodaním tovaru a úplným zaplatením kúpnej ceny vrátane všetkých prípadných zmluvných pokút a / alebo zákonných sankcií.

 

Chyby plnenia

Plnenie Predávajúceho sa považuje za chybné, ak nebolo tovar dodaný Kupujúcemu v dohodnutom množstve či kvality (ďalej len "vady plnenia"). V takom prípade vzniká Kupujúcemu právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou, či dodaním chýbajúce veci; nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak Kupujúci pred prevzatím veci o vade plnení vedel, vedieť mal alebo mohol, alebo dokonca túto vadu sám spôsobil. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady plnenia, ktorá sa prejaví v dobe 24 mesiacov od prevzatia veci. To neplatí pri veciach zužitkovatelných, na ktorých je vyznačená doba trvanlivosti kratšia.

Reklamačný poriadok

 

 1. Kupujúci je povinný vady plnenia oznámiť Predávajúcemu pred uplynutím doby 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, a to písomne ​​na adresu sídla Predávajúceho, najneskôr však do 5-tich pracovných dní odo dňa, keď sa Kupujúci o tejto chybe tovaru dozvedel alebo dozvedieť mohol a mal pri náležitej starostlivosti a bežné obozretnosti. Zároveň je Kupujúci povinný na svoje vlastné náklady doručiť Predávajúcemu reklamovaný tovar na posúdenie oprávnenosti reklamácie a jej vybavenie.

 2. Písomné oznámenie podľa ods. 1 tohto Reklamačného poriadku musí obsahovať:

 3. a) meno, priezvisko a adresu Kupujúceho,

 4. b) číslo a dátum objednávky,

 5. c) špecifikáciu uplatňované vady tak, aby nebola zameniteľná s inou,

 6. d) informáciu o tom, či sa jedná o vadu zjavnú alebo skrytú a odstrániteľnú či neodstrániteľnú,

 7. e) skutočnosti rozhodné pre posúdenie včasnosti uplatnenie vady tovaru,

 8. f) nárok uplatňovaný Kupujúcim z tejto vady,

 9. g) dátum a vlastnoručný podpis Kupujúceho.

 10. Kupujúci týmto výslovne súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený reklamáciu bez ďalšieho odmietnuť, ak nebude písomné oznámenie a reklamovaný tovar doručený Predávajúcemu v lehote uvedenej v ods. 1 tohto Reklamačného poriadku a / alebo ak nebude spĺňať podmienky podľa ods. 2 tohto reklamačného poriadku. Nároky Kupujúceho z predmetnej vady tovaru tým zanikajú.

 11. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr v lehote 30-tich dní odo dňa jej písomného oznámenia Kupujúcim. O výsledku reklamačného konania je predávajúci povinný v tejto lehote Kupujúceho informovať. Ak uzná predávajúci reklamáciu ako odôvodnenú, je povinný súčasne nahradiť Kupujúcemu náklady reklamačného konania, ak je Kupujúci uplatní a predávajúcemu preukáže.

 

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

V prípade spotrebiteľského sporu medzi predávajúcim a spotrebiteľom z kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, je spotrebiteľ v zmysle § 14 zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu u Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ústredné inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: http: // adr .coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotrebiteľ môže tiež využiť platformu pre riešenie spotrebiteľských sporov online zriadenú Európskou komisiou na internetovej adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. V znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci akceptáciou týchto OP výslovne prehlasuje, že so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze Predávajúceho súhlasí, a to v rozsahu a za podmienok stanovených v zákone č. 101/2000 Zb., V platnom znení. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje Kupujúceho dodávateľ neodovzdáva žiadne ďalšie osobe s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú osobné údaje Kupujúcich predávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely dopravy tovaru Kupujúcemu.

 

Spracovanie osobných údajov

Kupujúci akceptáciou týchto OP berie na vedomie, že predávajúci ako správca v zmysle v zmysle čl. 4 nariadenia GDPR bude spracovávať jeho osobné údaje, a to na účely splnenia zmluvných povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim a ďalej pre účely splnenia zákonných povinností Predávajúceho. Osobné údaje Kupujúceho budú spracovávané výhradne v rozsahu, v akom je Predávajúcemu oznámil vyplnením objednávkového formulára. Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania záručnej lehoty na dodaný tovar alebo službu, najviac však po dobu 24 mesiacov odo dňa akceptácie týchto OP, nevyžaduje ak osobitný zákon lehotu dlhšiu.

Osobné údaje Kupujúceho sú Predávajúcim plne zabezpečené proti zneužitiu, a to ako po technickej, tak po organizačnej stránke. Predávajúci neodovzdá bez dodatočného jednoznačne a zrozumiteľne vyjadreného slobodného súhlasu Kupujúceho jeho osobné údaje žiadnej tretej osobe s výhradou externých dopravcov na účely splnenia zmluvných povinností alebo osobám, ktorým je povinný tieto údaje oznámiť v rámci plnenia svojich zákonných povinností.

Predávajúci týmto informuje Kupujúceho o tom, že ako subjekt údajov mám právo požadovať prístup k svojim osobným údajom evidovaným správcom, na ich opravu alebo vymazanie, prípadne na ich obmedzenia, a že má právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov, to všetko v medziach stanovených nariadením GDPR. Za rovnakých podmienok má Kupujúci právo podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov, Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Kupujúci je oprávnený vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spracovania jeho osobných údajov kontaktovať Predávajúceho písomne ​​v jeho sídle alebo e-mailom prostredníctvom e-mailovej adresy obchod@outdoormarket.cz.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné v znení uverejnenom na internetovej stránke e-shopu outdoormarket.sk v sekcii Obchodné podmienky v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim. V prípade rozporu medzi vlastnou kúpnou zmluvou a týmito OP má prednosť kúpna zmluva. V prípade rozporu medzi kúpnou zmluvou vrátane OP a právnym poriadkom ČR vyvolané najmä zmenou právneho poriadku ČR po dni účinnosti kúpnej zmluvy a OP budú na právne vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim priamo aplikované príslušné všeobecne záväzné právne predpisy ČR.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. februára 2014

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu.

 

Outdoormarket.cz nájdete na GLAMI.sk

Nastavenia cookies

Používame súbory cookie, aby sme vám umožnili pohodlné prehliadanie webovej stránky a vďaka analýze prevádzky webovej stránky neustále zlepšovali jej funkcie, výkon a použiteľnosť

Nevyhnutné (vždy aktívne, nemožno vypnúť)
Tieto cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky
Analytické
Pomáhajú nám pochopiť, ako používate webové stránky. Môžeme ich použiť na zlepšenie
Profilovanie (marketing)
Vďaka týmto cookie súborom vám môžeme zobrazovať relevantný obsah a reklamy, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé a užitočné

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie