⚡ Využite dodatočné zľavy na vybrané značky a ušetrite ⚡

Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy/licenčnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť La Rambla sro, IČO: 01454315, DIČ: CZ01454315, so sídlom Pode Dvory 2914, PSČ 323 00 Plzeň zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Plzni, oddiel C, vložka 28468 ako predávajúci (ďalej len „Predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „Kupujúci“).

Tieto obchodné podmienky (ďalej tiež „VOP“) bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.), inak občianskym zákonníkom.

Kupujúcim je na účely týchto VOP každý zákazník Predávajúceho, ktorý záväzne objedná dodanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho umiestneného na internetovej adrese outdoormarket.cz (ďalej tiež „E-shop“).

Spotrebiteľom je pre účely týchto VOP Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľskou zmluvou sa pre účely týchto VOP považuje každá kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom uzavretá v E-shope Predávajúceho.

Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaný oi. na účely ochrany spotrebiteľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Podnikateľom sa na účely VOP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že je v zmluvnom vzťahu s Predávajúcim je považovaný za podnikateľa a platia pre neho pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Oznámenie pred uzavretím zmluvy pre Kupujúci spotrebiteľa obsiahnuté v článku II VOP, Reklamačný poriadok, Podmienky ochrany osobných údajov a dokument Spôsoby dopravy, a že s nimi výslovne súhlasí , a to v znení platnom a účinnom v momente vytvorenia objednávky.

Kópiu VOP dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú e-mailovú adresu. Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, vr. účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, obdrží Kupujúci mailom pri odoslaní tovaru Predávajúcim

 

II. Oznámenie pred uzavretím zmluvy

Predávajúci oznamuje týmto v zmysle § 1843 v spojení s § 1820 zákona č. 89/2012 Zb., v platnom znení, že:

náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (tj. podľa podmienok poskytovateľa Vašich telefónnych či internetových služieb)
požaduje úhradu celej kúpnej ceny pred dodaním tovaru kupujúcemu av prípade platby prevodom na účet Predávajúceho pred odoslaním tovaru kupujúcemu, iné zálohy Predávajúci nepožaduje,
neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie,
neuzatvára zmluvy na dobu neurčitú,
v prípade, že kupujúcim uzatvára kúpnu zmluvu dištančným spôsobom v zmysle § 1820 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., v platnom znení, a súčasne ako spotrebiteľ v zmysle § 419 zákona č. 89/2012 Zb., v platnom znení, má právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené inak) v lehote štrnástich dní, ktoré bežia, ak ide o:
kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,
zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, pričom Predávajúci takéto zmluvy neuzatvára;
Toto odstúpenie musí spotrebiteľ, zaslať na adresu sídla Predávajúceho. Neoddeliteľnou prílohou týchto OP je vzorový formulár odstúpenia od zmluvy.

 

III. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim Spotrebiteľom
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 30 dní od prevzatia tovaru a to tým, že zakúpený tovar zašle späť spolu s vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy na adresu La Rambla s.r.o., Boettingerova 2a, 301 00 Plzeň.

V prípade odstúpenia od zmluvy nesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim Podnikateľom
Kupujúcemu podnikateľovi môže byť zo strany Predávajúceho umožnené od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odstúpiť. Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy, potom tento bere na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť znížená o to, o čo sa znížila hodnota tovaru.

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní a vrátený tovar nebude v originálnom obale vrátane všetkých súčastí a príslušenstva, potom Kupujúci podnikateľ berie na vedomie, že predajca si vyhradzuje právo takéto vrátenie tovaru spoplatniť, a to takou čiastkou, ktorá predajci vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutné vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.

Náhrada za zníženie hodnoty tovaru či náhrada nákladov na znovuuvedenie tovaru do predaja bude započítaná na vrátenú kúpnu cenu Kupujúcemu podnikateľovi.

Odstúpenie od zmluvy Predávajúcim
Mimo prípadov stanovených zákonom je Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene tovaru. Odstúpiť od zmluvy podľa tohto bodu je možné do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim tým, že Predávajúci Kupujúcemu stornuje objednávku alebo mu dá iným spôsobom najavo, že od zmluvy odstupuje.

Pokiaľ Kupujúci zaplatil aspoň časť kúpnej ceny tovaru bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy zo strany Predávajúceho.

 

IV. Rokovania o uzavretí zmluvy

Kupujúci robí záväznú objednávku tovaru prezentovaného Predávajúcim na internetovej adrese E-shopu formou vyplnenia a odoslania elektronického formulára umiestneného na internetových stránkach E-shopu. Súčasťou objednávky je aj vyhlásenie Kupujúceho o akceptácii týchto OP, ktoré sú v plnom znení uverejnené na internetových stránkach E-shopu. Bez potvrdenia akceptácie týchto OP je objednávka Kupujúceho neplatná.
Kupujúci akceptáciou týchto OP berie na vedomie, že prejav vôle Predávajúceho spočívajúci v uverejnení sortimentu tovaru Predávajúceho na internetovej adrese E-shopu vrátane uverejnenia ceny tovaru je záväznou ponukou v zmysle § 1732 Občianskeho zákonníka vykonanou s výhradou vyčerpania zásob alebo straty Predávajúceho schopnosti plniť v zmysle 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
Doručením platnej objednávky Predávajúcemu je kúpna zmluva uzavretá. O doručení objednávky bude Kupujúci bez zbytočného odkladu vyrozumený prostredníctvom e-mailu zaslaného Predávajúcim na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v objednávke.
V prípade vyčerpania zásob objednaného tovaru alebo v prípade straty Predávajúceho schopnosť plniť dodávku objednaný tovar je Predávajúci oprávnený odmietnu akceptovať doručenú objednávku, ak upovedomí bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti Kupujúceho. Žiadne zo zmluvných strán v takom prípade nevzniká právo na plnenie voči druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany dojednávajú túto podmienku ako rozväzovacia a kúpna zmluva v takom prípade bez ďalšieho zaniká.

V. Dodanie tovaru

Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar Kupujúcemu v dodacej lehote, ktorá je závislá na Kupujúcom zvoleného spôsobu dodania tovaru. Dodacie podmienky sú bližšie špecifikované v dodacích podmienkach, ktoré sú uverejnené na internetových stránkach E-shopu v sekcii Všetko o nákupe. Odoslaním objednávky Kupujúci tieto dodacie podmienky bez výhrad akceptuje.
Na účely týchto OP sa tovar považuje za dodaný:
Prevzatím tovaru Kupujúcim v prevádzke Predávajúceho,
Odovzdaním tovaru Kupujúcemu na adrese určenej Kupujúcim, ak zaisťuje dopravu Predávajúci pre Kupujúceho na náklady Kupujúceho,
Odovzdaním tovaru na dopravu, ak zaisťuje dopravu Kupujúci na vlastné náklady prostredníctvom tretej osoby, ktorú si sám zvolil.
Náklady na dopravu znáša Kupujúci, ak nebolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté v individuálnom prípade inak, najmä pri odbere väčšieho množstva tovaru alebo tovaru väčšej hodnoty.
Predávajúci nenesie zodpovednosť a nie je v omeškaní s dodaním tovaru v dôsledku a počas pôsobenia vyššej moci. Za vyššiu moc sa na účely týchto OP považujú najmä, nie však výhradne, živelné katastrofy, štrajky, dopravné a letecké nehody.
Nebezpečenstvo škody na tovare predchádza z Predávajúceho na Kupujúceho dodaním tovaru. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho dodaním tovaru a úplným zaplatením kúpnej ceny vrátane všetkých prípadných zmluvných sankcií a/alebo zákonných sankcií.
VI. Chyby plnenia

Plnenie Predávajúceho sa považuje za chybné, ak nebol tovar dodaný Kupujúcemu v dohodnutom množstve či akosti (ďalej len „vady plnenia“). V takom prípade vzniká Kupujúcemu právo, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovaru uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou, či dodaním chýbajúcej veci; ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím veci o vade plnenia vedel, vedieť mal alebo mohol, alebo dokonca túto vadu sám spôsobil. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady plnenia, ktorá sa prejaví v dobe 24 mesiacov od prevzatia veci. To neplatí pri veciach zužitkovateľných, na ktorých je vyznačená doba trvanlivosti kratšia.

VII. Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný vady plnenia oznámiť Predávajúcemu pred uplynutím doby 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, a to písomne ​​na adresu sídla Predávajúceho, najneskôr však do 5-tich pracovných dní odo dňa, kedy sa Kupujúci o tejto vade tovaru dozvedel alebo dozvedieť mohol a mal pri náležitej starostlivosti a bežné obozretnosti. Zároveň je Kupujúci povinný na svoje vlastné náklady doručiť Predávajúcemu reklamovaný tovar na posúdenie oprávnenosti reklamácie a jej vybavenie.
Písomné oznámenie podľa ods. 1 tohto Reklamačného poriadku musí obsahovať:
meno, priezvisko a adresu Kupujúceho,
číslo a dátum objednávky,
špecifikáciu uplatňovanej vady tak, aby nebola zameniteľná s inou,
informáciu o tom, či sa jedná o vadu zjavnú alebo skrytú a odstrániteľnú či neodstrániteľnú,
skutočnosti rozhodné pre posúdenie včasnosti uplatnenia vady tovaru,
nárok uplatňovaný Kupujúcim z tejto vady,
dátum a vlastnoručný podpis Kupujúceho.
Kupujúci týmto výslovne súhlasí s tým, že Predávajúci je oprávnený reklamáciu bez ďalšieho odmietnuť, ak nebude písomné oznámenie a reklamovaný tovar doručený Predávajúcemu v lehote uvedenej v ods. 1 tohto Reklamačného poriadku a/alebo ak nebude spĺňať podmienky podľa ods. 2 tohto reklamačného poriadku. Nároky Kupujúceho z predmetnej vady tovaru tým zanikajú.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr v lehote 30-tich dní odo dňa jej písomného oznámenia Kupujúcim. O výsledku reklamačného konania je Predávajúci povinný v tejto lehote Kupujúceho informovať. Ak uzná Predávajúci reklamáciu ako dôvodnú, je povinný súčasne nahradiť Kupujúcemu náklady reklamačného konania, pokiaľ ich Kupujúci uplatní a predávajúcemu preukáže.

VIII. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

V prípade spotrebiteľského sporu medzi predávajúcim a spotrebiteľom z kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, je spotrebiteľ v zmysle § 14 zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu na Českej obchodnej inšpekcii, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánska 15, 120 00 Praha 2, web: http://adr .coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotrebiteľ môže tiež využiť platformu na riešenie spotrebiteľských sporov online zriadenú Európskou komisiou na internetovej adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb., v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci akceptáciou týchto OP výslovne prehlasuje, že so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze Predávajúceho súhlasí, a to v rozsahu a za podmienok stanovených v zákone č. 101/2000 Zb., v platnom znení. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje Kupujúceho Predávajúci neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú osobné údaje Kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely dopravy tovaru Kupujúcemu.

X. Spracovanie osobných údajov

Kupujúci akceptáciou týchto OP berie na vedomie, že Predávajúci ako správca v zmysle v zmysle čl. 4 nariadenia GDPR bude spracovávať jeho osobné údaje, a to na účely splnenia zmluvných povinností zo zmluvy uzavretej medzi Kupujúcim a Predávajúcim a ďalej na účely splnenia zákonných povinností Predávajúceho. Osobné údaje Kupujúceho budú spracovávané výhradne v rozsahu, v akom ich Predávajúcemu oznámil vyplnením objednávkového formulára. Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania záručnej lehoty na dodaný tovar alebo službu, najviac však po dobu 24 mesiacov odo dňa akceptácie týchto OP, ak nevyžaduje osobitný zákon lehotu dlhšiu.
Osobné údaje Kupujúceho sú Predávajúcim plne zabezpečené proti zneužitiu, a to ako po technickej, tak po organizačnej stránke. Predávajúci neodovzdá bez dodatočného jednoznačne a zrozumiteľne vyjadreného slobodného súhlasu Kupujúceho jeho osobné údaje žiadnej tretej osobe s výhradou externých dopravcov na účely splnenia zmluvných povinností alebo osobám, ktorým je povinný tieto údaje oznámiť v rámci plnenia svojich zákonných povinností.
Predávajúci týmto informuje Kupujúceho o tom, že ako subjekt údajov mám právo požadovať prístup k svojim osobným údajom evidovaným správcom, na ich opravu alebo výmaz, prípadne na ich obmedzenie, a že má právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo na prenositeľnosť údajov, to všetko v medziach stanovených nariadením GDPR. Za tých istých podmienok má Kupujúci právo podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov, Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz.
Kupujúci je oprávnený vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spracovania jeho osobných údajov kontaktovať Predávajúceho písomne ​​v jeho sídle alebo e-mailom prostredníctvom e-mailovej adresy obchod@outdoormarket.cz.

XI. Záverečné ustanovenia

Všetky spory medzi predávajúcim a kupujúcim budú s konečnou platnosťou riešené všeobecnými súdmi. Predávajúci sa zaväzuje prednostne usilovať o mimosúdne vyriešenie sporu s kupujúcim, pokiaľ ho kupujúci neodmietne. Mimosúdne riešenie sporu prebieha

osobným konaním medzi kupujúcim a predávajúcim, alebo písomne, a to podľa voľby kupujúceho. Tento postup nie je mediáciou podľa zákona č. 202/2012 Zb. o mediácii, v platnom znení ani rozhodcovským konaním podľa zákona č. 216/1994 Zb. o rozhodcovskom konaní a výkone rozhodcovských nálezov v platnom znení a nevylučuje ani neobmedzuje oprávnenie každé zo zmluvných strán obrátiť sa s uplatnením svojich nárokov na súd.

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

Tieto obchodné podmienky sú platné v znení uverejnenom na internetových stránkach e-shopu outdoormarket.cz v sekcii Obchodné podmienky v deň uzavretia kúpnej zmluvy a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Kupujúcim a Predávajúcim. V prípade rozporu medzi vlastnou kúpnou zmluvou a týmito OP má prednosť kúpna zmluva. V prípade rozporu medzi kúpnou zmluvou vrátane OP a právnym poriadkom SR vyvolanej najmä zmenou právneho poriadku SR po dni účinnosti kúpnej zmluvy a OP budú na právne vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim priamo aplikované príslušné všeobecne záväzné právne predpisy SR.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu.